Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden deejayshows.nl: Jouw adres voor een topfeest!
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van deejayshows.nl, alsook op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden deejayshows.nl niet, tenzij deze vooraf expliciet door deejayshows.nl schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven.
1. “deejayshows.nl”: De verhuurder
2. “Opdrachtgever”: Natuurlijke – of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst bij deejayshows.nl apparatuur huurt en/of een dj/show boekt.
3. “Apparatuur”: Alle apparatuur, kabels, en caseware die deejayshows.nl tot de beschikking stelt bij de verhuur/show.
4. “de artiest”: De (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement – zijnde artiest, musicus en/of uitoefenend kunstenaar die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen, die direct door het publiek kunnen worden waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, alsmede degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, alsmede degenen die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen, die zich jegens deejayshows.nl heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten;
5. “Riders”, zijnde speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot de prestaties van de artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van deejayshows.nl zijn steeds vrijblijvend.
2. De aanbieding wordt een definitieve overeenkomst wanneer de opdrachtgever mondeling, danwel per e-mail de boeking bevestigd bij deejayshows.nl. Op dit moment wordt de wederpartij door deejayshows.nl ook bevestigd en is een overeenkomst tot stand gekomen.
3. deejayshows.nl zal de overeenkomst met de wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de wederpartij doen toekomen. De wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch bin-nen een termijn van vijf dagen na dagtekening in het bezit is van deejayshows.nl.
4. Indien deejayshows.nl de overeenkomst niet binnen vijf dagen na dagtekening getekend van de wederpartij retour heeft ontvangen, heeft deejayshows.nl, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke ter-mijn per post of e-mail aan de wederpartij wordt medegedeeld.
5. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien deejayshows.nl daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3. Bepalingen met betrekking tot het evenement
1. De opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de prestaties van de gecontracteerde materialen, dj, artiest en/of show.
2. De artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen.
3. BUMA/STEMRA/SENA rechten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4. De opdrachtgever garandeert:
a. dat in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan apparatuur, de betrokkenen en/of zaken van de artiest, toeleverancier en/of deejayshows.nl. Tevens zorgt de opdrachtgever indien nodig voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;
b. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mocht maken, in overleg met deejayshows.nl een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor handhaving orde tijdens opbouw, optreden en afbouw.
c. dat, indien blijkt dat de populariteit van de artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan deejayshows.nl gerechtigd is het betreffende optreden te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;
d. dat, indien de artiest gebruik maakt van riders en deze door de artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met deejayshows.nl van toepassing zijn verklaard op het optreden, deze riders ook door de opdrachtgever zullen worden nageleefd. deejayshows.nl zal in het voorkomende geval opdrachtgever omgaand informeren over de door de artiest gehanteerde riders;
5. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van deejayshows.nl

Artikel 4. Bepalingen met betrekking tot verhuur artikelen
1. De opdrachtgever verklaart de gehuurde materialen in de ontvangen staat te retourneren aan deejayshows.nl. Wanneer opdrachtgever de gehuurde materialen beschadigd of niet schoon retourneert zal opdrachtnemer hier kosten voor rekenen met een minimum van € 35.00.
2. Bij alle verhuur wordt een legitimatie gevraagd en een minimale borg van € 75.00 (afhankelijk van de huurprijs).

Artikel 5. Rechten
De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door deejayshows.nl ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij deejayshows.nl. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het deejayshows.nl van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 6. Prijzen
1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van deejayshows.nl prijsverhogingen -bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten mochten voordoen, is deejayshows.nl gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Indien voor-noemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief BTW en zonder de aan BUMA/STEMRA en SENA af te dragen rechten;
4. In een uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies premies inbegrepen.

Artikel 7. Stroomvoorzieningen
1. De opdrachtgever wordt geacht voldoende stroomvoorzieningen te leveren die nodig zijn, binnen een straal van 25m. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit en deugdelijkheid van deze stroomvoorziening. Alle schade en/of problemen die hier uit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Parkeren/laden en lossen
De opdrachtgever dient één gratis parkeerplaats ter beschikking te stellen binnen een afstand van 50m van het aangegeven adres. Het laden en lossen dient direct ter plaatse mogelijk te zijn binnen een afstand van 10 meter. Het opstellen op een hogere- of lagere gelegen verdieping dan de begane grond is mogelijk,
mits dit wordt aangegeven op/tijdens de aanvraag. Indien dit niet bekend is gemaakt worden hiervoor extra kosten berekend met een minimum van € 50.00 en in het ergste geval kan het optreden door deejayshows.nl worden geannuleerd zonder restitutie van de uitkoopsom.

Artikel 9. Betalingen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschieden uiterlijk 7 dagen voor datum van uitvoering of contant op de dag van uitvoering. De opdrachtgever heeft in geen enkel geval recht op verrekening en/of opschorting.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. deejayshows.nl heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan deejayshows.nl verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van twee procent, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan deejayshows.nl tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke vijftien procent bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van tweehonderdvijftig euro.
4. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever gehouden alle andere door deejayshows.nl in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
5. In het geval de opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 7 van dit artikel heeft deejayshows.nl het recht diens verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.
6. In het geval er meer dan één opdrachtgever is, is ieder der opdrachtgevers jegens deejayshows.nl voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
7. deejayshows.nl is steeds gerechtigd de opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van deejayshows.nl te verschaffen.
8. De opdrachtgever verplicht zich jegens deejayshows.nl nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende toeleverancier en/of artiest, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 10. Annulering
1. De wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met deejayshows.nl gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan deejayshows.nl mede te delen.
2a. In het geval de opdrachtgever de met deejayshows.nl gesloten overeenkomst méér dan 90 dagen vóór het evenement/optreden (gedeeltelijk) annuleert, is de opdrachtgever alleen € 25.‐ administratiekosten verschuldigd.
2b. Vanaf de 90e dag tot de 60e dag vóór het evenement/optreden is de opdrachtgever jegens deejayshows.nl 25% procent verschuldigd.
2b. Vanaf de 60e dag tot de 30e dag vóór het evenement/optreden is de opdrachtgever jegens deejayshows.nl 50% procent verschuldigd.
2c. Voor annulering vanaf de 30e dag tot 2 dagen vóór het evenement/optreden is de opdrachtgever 75% van het factuurbedrag verschuldigd.
2d. Indien de opdrachtgever 1 dag voor of op de dag van het evenement/optreden de overeenkomst met deejayshows.nl (gedeeltelijk) annuleert, is hij het gehele factuurbedrag verschuldigd.
2e. Artikel 6 van deze algemene voorwaarden is mede van toepassing op verschuldigde betalingen conform dit artikel lid 2.
3. De opdrachtgever vrijwaart deejayshows.nl volledig voor iedere aanspraak van de artiest, toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

Voor regionaal/landelijk bekende DJ’s & artiesten geldt:
4. Indien opdrachtgever de gesloten overeenkomst wil annuleren, dient hij dit schriftelijk ter kennis te brengen aan deejayshows.nl. De volgende percentages van de afgesproken gage zullen worden berekend en zijn per direct opeisbaar.
5a. In het geval de opdrachtgever de met deejayshows.nl gesloten overeenkomst binnen 12 weken of meer vóór het evenement annuleert, is de opdrachtgever 25% procent verschuldigd.
5b. In het geval de opdrachtgever de met deejayshows.nl gesloten overeenkomst binnen 9 tot 11 weken vóór het evenement annuleert, is de opdrachtgever 50% procent verschuldigd.
5c. In het geval de opdrachtgever de met deejayshows.nl gesloten overeenkomst binnen 6 tot 8 weken vóór het evenement annuleert, is de opdrachtgever 75% procent verschuldigd.
5d. In het geval de opdrachtgever de met deejayshows.nl gesloten overeenkomst binnen 5 weken of korter vóór het evenement annuleert, is de opdrachtgever 100% procent verschuldigd.

Artikel 11. Klachten
met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met deejayshows.nl gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven dagen na het evenement, aan deejayshows.nl per aangetekende brief kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt deejayshows.nl geacht alle verplichtingen jegens de wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid/ Vrijwaring
1. deejayshows.nl kan door de wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van deejayshows.nl of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op deejayshows.nl enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door deejayshows.nl uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
2. deejayshows.nl is jegens de wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de wederpartij toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.
3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door deejayshows.nl of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken. De opdrachtgever vrijwaart deejayshows.nl voor iedere aanspraak ter zake.
4. In het geval van meerwerk en/of overmacht (als hierna bedoeld in artikel 11) komen alle (on)kosten van deejayshows.nl, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door deejayshows.nl ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart deejayshows.nl tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
5. Onverminderd de bevoegdheid van deejayshows.nl om van de wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolg schade daaronder begrepen, van deejayshows.nl, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De wederpartij vrijwaart deejayshows.nl tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 13. Ontbinding
1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
– het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken; – de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend; – de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; – deejayshows.nl gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 14. Overmacht
1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor deejayshows.nl verplichtingen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor deejayshows.nl als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
– mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
– een dag van nationale rouw;
– contingentering- of andere overheidsmaatregelen
– werkstaking;
– natuurrampen;
– ziekte van de artiest;
– het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie deejayshows.nl voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens deejayshows.nl.
2. Met inachtneming van artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden is deejayshows.nl in geval van overmacht gerechtigd:
a. hetzij de overeenkomst met de wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat deejayshows.nl hierdoor jegens de wederpartij schadeplichtig wordt;
b. hetzij in overleg met de opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van de artiest te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van meerwerk is artikel 2 lid 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
3. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de opdrachtgever levert voor de opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 15. Onverbindendheid/Hiaten
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich dan om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet -verbindende bepaling.

Artikel 16. Privacy
Dit is de privacyverklaring van deejayshows.nl, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64912728, inzake de deejayshows.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van deejayshows.nl.

deejayshows.nl respecteert de privacy van alle klanten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van deejayshows.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat deejayshows.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten (offerte en/of boeking) van deejayshows.nl, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van deejayshows.nl en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door deejayshows.nl worden gebruikt om u te informeren over onze producten en -diensten. U kunt het ontvangen van deejayshows.nl-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door deejayshows.nl. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de Kamer van Koophandel.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Beeldmateriaal
Tijdens shows, evenementen & optredens kunnen door ons foto’s/video opnames worden gemaakt, al het door ons gemaakte beeldmateriaal kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden waaronder website/social media/bedrijfsuitingen. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Bewaartermijn
deejayshows.nl bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. M.u.v. concrete bewaartermijnen in andere wetten waar wij deejayshows.nl zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Kamer van Koophandel. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Artikel 17. Geschillen
1. Op de door deejayshows.nl gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen, voortkomende uit de overeenkomst zullen door alle partijen zonder uitzondering worden voorgelegd aan het kantongerecht te Groningen.

Onze website maakt gebruik van cookies. Om optimaal gebruik te maken van onze website is het aan te raden het gebruik van deze cookies te accepteren.